Swyddi Taledig

Yn Sefydliad DPJ, rydym yn rhan o gymuned ffermio Cymru. Rydym bellach mewn sefyllfa i ehangu ein tîm staff bach gyda rhai rolau i helpu i gynyddu ein heffeithiolrwydd.

Ymunwch â'n tîm bach o staff

Rydym yn falch o fod mewn sefyllfa i ehangu ein tîm ac yn chwilio am ddau berson ychwanegol i ymuno â ni:

 • Un rôl yw cyflenwi dros gyfnod mamolaeth ein Cynorthwyydd Marchnata, Ymgysylltu a Gweinyddol. Mae hon yn rôl gyda ffocws trwm ar gyfryngau cymdeithasol a chysylltiadau cyhoeddus felly mae’r gallu i weithio yn Gymraeg yn hanfodol gan fod ein cyfryngau cymdeithasol yn ddwyieithog.

Cynorthwy-ydd Marchnata, Ymgysylltu a Gweinyddu (Cyfnod Mamolaeth)

 • Mae’r ail swydd yn rôl rhan amser newydd i gefnogi rhedeg Sefydliad DPJ fel Cydlynydd Tîm, wedi’i leoli yn ein Swyddfa yng Nghaerfyrddin. Eto bydd y gallu i weithio yn Gymraeg yn hanfodol wrth i ni dderbyn ac ymateb i ohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cydlynydd Tîm

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 25fed Tachwedd 2022 am 1pm.

Ydych chi'n frwdfrydig, yn hyblyg ac yn llawn cymhelliant ac yn fedrus yn y cyfryngau cymdeithasol?

Efallai mai’r rôl o gyflenwi dros Absenoldeb Mamolaeth ein Cynorthwy-ydd Marchnata, Ymgysylltu a Gweinyddol fydd i chi os felly. Bydd angen profiad arnoch o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i ddylanwadu a hyrwyddo a byddwch yn gallu dod â’r profiad hwn i’r rôl i’n helpu i ymgysylltu â’n cynulleidfaoedd ar draws ein holl lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr i ddatblygu a chyflwyno strategaethau marchnata a chyfathrebu a chynnwys sy’n adlewyrchu nodau ac ethos Sefydliad DPJ. Mae’r rôl hon yn seiliedig yn y cartref neu gellir ei chyflawni o’n swyddfeydd yng Nghaerfyrddin neu Ynys Môn.

Bydd rhai o’r prif ddyletswyddau’n cynnwys:

 • Creu cynnwys ar gyfer cyfryngau cymdeithasol.
 • Drafftio datganiadau i’r wasg a chysylltu â chysylltiadau cysylltiadau cyhoeddus.
 • Cynnal a datblygu gwefan Sefydliad DPJ.
 • Gweithio gyda gwirfoddolwyr i greu cynnwys ar gyfer cyfryngau cymdeithasol.
 • Gweithio’n agos gydag aelodau eraill o’r timau i hyrwyddo’r gwaith ar gyfer yr elusen.
 • Tasgau Gweinyddol Cyffredinol.

Cynorthwy-ydd Marchnata, Ymgysylltu a Gweinyddu (Cyfnod Mamolaeth)

Rhaid i chi fod yn:

 • Yn fodlon dod yn rhan o dîm Sefydliad DPJ ac yn angerddol am gyfleu ein negeseuon.
 • Yn angerddol am wella iechyd meddwl mewn cymunedau gwledig ac yn cael ei ysgogi i gael mwy o bobl i gael cymorth pan fydd ei angen arnynt.
 • Profiad o ddefnyddio amrywiaeth o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol i gyfleu negeseuon.
 • Siaradwr Cymraeg rhugl sy’n gallu darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg.
 • Gallu blaenoriaethu eich llwyth gwaith a gweithio i gwrdd â therfynau amser tynn.
 • Gweithiwr tîm ardderchog a all hefyd weithio o dan eich menter eich hun.

Gweler y Disgrifiad Swydd Llawn Marchnata ac Ymgysylltu (Cyflenwi Mamolaeth) am yr hyn yr ydym yn chwilio amdano.

Ydych chi'n drefnus, yn hyblyg ac yn llawn cymhelliant?

Efallai mai rôl Cydlynydd Tîm Rhan Amser fydd i chi os felly. Rydym yn chwilio am unigolyn a fydd yn ein helpu i yrru ein helusen yn ei blaen trwy gydlynu gweinyddiaeth a digwyddiadau’r elusen. Mae’r rôl hon i gefnogi’r staff a’r gwirfoddolwyr i redeg Sefydliad DPJ yn ddidrafferth, trwy ddarparu gweinyddiaeth effeithlon, gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol ac ymagwedd hyblyg. Bydd y rôl wedi’i lleoli yn ein Swyddfa yng Nghaerfyrddin (gydag ambell waith gartref gyda chytundeb) gyda theithio achlysurol ledled Cymru, gan gynnwys i ddigwyddiadau amaethyddol arwyddocaol megis Sioe Frenhinol Cymru a rhai digwyddiadau tîm/gwirfoddolwyr.

Bydd rhai o’r prif ddyletswyddau’n cynnwys:

 • Cynorthwyo gyda threfnu sioeau amaethyddol a digwyddiadau eraill
 • Cydgysylltu â gwirfoddolwyr i baratoi’r rota misol ar gyfer Rannwch Y Baich a mewnbwn i’r meddalwedd rheoli sifft.
 • Bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau a cheisiadau gwirfoddolwyr, ymateb neu ddyrannu yn ôl yr angen.
 • Ymgysylltu’n rhagweithiol â gwirfoddolwyr i rannu gwybodaeth a chadw eu manylion cyswllt yn gyfredol.
 • Bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau cyffredinol trwy e-bost, llythyr, ffôn, cyfryngau cymdeithasol neu wyneb yn wyneb.
 • Ymateb i archebion am nwyddau trwy ein siop ar-lein, delio ag ymholiadau, archebu ac anfon archebion.
 • Cynnal a diweddaru ein system ffeilio electronig.
 • Cynnal a diweddaru rhestrau postio a gwybodaeth ar gyfer gwirfoddolwyr a chleientiaid.
 • Cydgysylltu ag argraffwyr a chyflenwyr i archebu nwyddau, deunydd ysgrifennu ac offer.
 • Datblygu a chynnal cofrestr a system archebu ar gyfer offer sioe a chydlynu ei ddosbarthu.
 • Cynorthwyo gyda chasglu, cofnodi ac adrodd ar ddata i fonitro gwaith yr Elusen.
 • Cyrchu ac archebu lleoliadau hyfforddi.
 • Cynorthwyo i hyrwyddo ein digwyddiadau hyfforddi.
 • Paratoi ac dosbarthu pecynnau hyfforddi a delio ag ymholiadau yn dilyn hyfforddiant.

Am restr lawn o ddyletswyddau, gweler y Disgrifiad Swydd llawn a Manyleb y Person.

Cydlynydd Tîm

Rhaid i chi fod yn:

 • Yn fodlon dod yn rhan o dîm Sefydliad DPJ ac yn angerddol am gyfleu ein negeseuon.
 • Dealltwriaeth o fywyd ffermio a gwerthfawrogi rhai o’r heriau a ddaw yn sgil hyn.
 • Yn angerddol am wella iechyd meddwl mewn cymunedau gwledig ac yn cael ei ysgogi i gael mwy o bobl i gael cymorth pan fydd ei angen arnynt.
 • Yn hynod drefnus, ond yn hyblyg ac yn barod i weithio fel rhan o dîm ac ar eich menter eich hun.
 • Siaradwr Cymraeg rhugl sy’n gallu ysgrifennu yn Gymraeg.
 • Gallu blaenoriaethu eich llwyth gwaith a gweithio i gwrdd â therfynau amser tynn.
 • Rhywun â sgiliau TG rhagorol.

Gweler y Fanyleb Person Llawn a’r Swydd Ddisgrifiad am yr hyn yr ydym yn chwilio amdano.

Byddwch yn Rhan o'r Ateb

"Efallai na fydd yn hawdd, ond bydd yn werth chweil"