rhannwch y baich...

Cefnogi’r rhai yn y sector amaethyddol sydd ag iechyd meddwl gwael drwy ddarparu cymorth.

Byddwch yno i bobl sydd angen rhywun

Yn Sefydliad DPJ, rydym yn dibynnu ar y gymuned ffermio i’n helpu: boed hynny’n codi ymwybyddiaeth ac yn herio’r stigma, neu fod ar ddiwedd y ffôn i gefnogi’r rhai sydd angen cymorth. Gallwch chi helpu ein cymuned trwy ddod yn wirfoddolwr “Rhannwch Y Baich”.

Fel gwirfoddolwr Rhannwch y Baich byddwch yn ateb galwadau a negeseuon oddiwrth bobl sydd gwir angen siarad â rhywun. Efallai y byddant yn teimlo’n isel iawn, neu efallai yn unig a bod neb ar gael i gynnig cymorth iddynt.  Rydym yn chwilio am pobl sy’n gallu gwrando, heb farnu, ac sy’n gallu cynnig cefnogaeth pan fydd mwyaf ei angen ar y person.

Bydd ein gwirfoddolwr delfrydol yn:

 • Meddu ar feddwl agored: yn fodlon, ac yn gallu, deall safbwynt rhywun arall hyd yn oed os mae’n wahanol iawn i’w safbwynt nhw.
 • Cyfrinachgar: mae’r byd amaethyddol yn fyd bach; byddwch yn cadw unrhyw wybodaeth yn gyfrinachol a ddim yn rhannu manylion unrhyw berson sy’n cysylltu â chi.
 • Dangos empathi: yn gallu rhannu teimladau person arall; gweld pethau drwy eu llygaid nhw.
 • Derbyn: Yn gallu derbyn pob un sy’n cysylltu ar ei dermau ei hun, ac i beidio, am unrhyw reswm, gwahaniaethu ynghylch unrhywun.
 • Cefnogol: yn gefnogol a chyfeillgar gan y byddwch yn un o lysgenhadon y Sefydliad DPJ.
 • Gwydn: efallai y bydd rhai o’r galwadau yn rhai emosiynol, ac yn eich atgoffa o’ch hanes chi eich hun. Rhaid bod gwirfoddolwyr yn ddigon cryf i wrthsefyll y fath emosiynau.

I wirfoddoli yn y rôl hon, rhaid i chi fod:

 • Yn 18 oed neu’n hŷn.
 • Yn gallu ymrwymo i wirfoddoli gyda ni am o leiaf blwyddyn: bydd angen i chi drin y rôl fel rhywbeth ‘rydych am wneud yn yr hirdymor yn hytrach nag yn y tymor byr (gan fod eich hyfforddi yn golygu cost sylweddol i ni).
 • Yn bersonol wydn ac yn gallu ymdopi â siarad gyda phobl sy’n agored i niwed (ond byddwn yn eich hyfforddi i wybod sut i drafod y fath sgyrsiau).
 • Yn deall bywyd ffermio ac yn gwerthfawrogi rhai o’r heriau sydd ynghlwm â’r ffordd yma o fyw.
 • Ar gael yn ystod y dydd ar o leiaf un diwrnod o’r wythnos.

Er mwyn diogelu ein gwirfoddolwyr a’n galwyr, mae angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn ymgymryd â’r rȏl hon. Ni fydd meddu ar gofnod troseddol, o reidrwydd, yn eich gwahardd rhag bod yn wirfoddolwr gan ein bod yn ystyried pob achos yn unigol. Serch hynny, os oes gennych unrhyw bryderon, a wnewch chi gysylltu â ni cyn gwneud dim, os gwelwch yn dda.

Hyfforddiant a chefnogaeth barhaus

Mae gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn rota misol. Fel arfer, maen nhw’n gwirfoddoli i wneud un sifft 8 awr yr wythnos ac, yn ystod y sifft honno, gall y gwirfoddolwr barhau gyda’i fywyd arferol, ar yr amod ei fod yn gallu stopio os oes angen derbyn galwad. Nid yw pob sifft yn derbyn galwad.

Byddwch yn derbyn hyfforddiant, a drefnir gan y Samariaid, a fydd yn eich paratoi ar gyfer derbyn galwadau oddiwrth bobl sy’n agored i niwed. Byddwch hefyd yn derbyn ein hyfforddiant mewnol ynghylch Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ac atal hunanladdiad. Byddwch hefyd yn cael eich paru gyda chyfaill sy’n wirfoddolwr profiadol, ac ar gael ichi os oes angen yn ystod eich sifftiau cyntaf, ac ôl i chi wirfoddoli am ychydig amser. Byddwch hefyd yn derbyn cymorth oddiwrth y gymuned wirfoddoli ehangach, yn ogystal ag wrth Rheolwr yr Elusen a bydd yn cael hyfforddiant a chymorth parhaus.

Rhaid eich bod ar gael i fynychu holl hyfforddiant y Samariaid, hyfforddiant a ddarperir ar-lein trwy gyfrwng Zoom.

Byddwch yn Rhan o'r Ateb

"Os na elli di newid dy sefyllfa, newidia y ffordd yr wyt ti’n meddwl ac yn delio ac o"