Cymorth am Profediageth

Ni waeth sut, neu pa mor hir, rydych chi wedi bod yn galaru, nid oes rhaid i chi fynd drwyddo ar eich pen eich hun.

Darparu Cefnogaeth Profedigaeth

Efallai eich bod chi’n wynebu dyfodol nad oeddech chi erioed wedi’i ddisgwyl, ond cofiwch nad oes rhaid i chi ddelio â hyn ar eich pen eich hun, rydyn ni yma i helpu.

Nid oes rhaid i chi wynebu eich colled yn unig. Rydym yn un o lawer o sefydliadau sydd ar gael i’ch helpu pan fydd y gwaethaf yn digwydd a’ch bod yn colli rhywun yr ydych yn ei garu yn annisgwyl. Gallwn ddarparu cefnogaeth wyneb yn wyneb neu dros y ffôn, e-bost neu neges destun boed hynny’n gwnsela proffesiynol neu’n therapi, rhywun i wrando a fydd yn deall neu gymorth a chyngor ymarferol.

Yn Sefydliad DPJ, gallwn ddarparu cymorth rhagweithiol i ffermwyr ledled Cymru.

Siaradwch â Ni Am Galar

Ffoniwch ein llinell gymorth gyfrinachol 24 awr i siarad ag un o’n gwirfoddolwyr sydd yno i wrando neu i sefydlu cwnselydd galar. Neu os nad yw siarad ar y ffôn yn beth i chi, anfonwch neges destun atom a gallwn sgwrsio â chi trwy neges destun neu eich ffonio’n ôl.

Weithiau mae’n haws siarad â dieithryn nag â pherthnasau neu ffrindiau. Byddwch yn dawel eich meddwl bod galwadau’n gyfrinachol ac mae’n annhebygol y byddwch yn adnabod y person ar ben arall y ffôn, ond byddant yn deall problemau ffermio. Yn ystod therapi siarad, mae cwnselydd hyfforddedig yn gwrando arnoch chi ac yn eich helpu gyda’ch profedigaeth. Bydd y cwnselydd yn rhoi amser i chi siarad, crio, gweiddi neu feddwl.

Mae’n gyfle i edrych ar ddelio â’ch galar mewn ffordd wahanol, gyda rhywun a fydd yn parchu eich profedigaeth a’ch proses o alaru.

Cwnsela Profedigaeth

Mae ein gwasanaeth atgyfeirio cwnsela cyfrinachol 24/7 yn benodol ar gyfer y rhai mewn amaethyddiaeth, ‘Rhannwch Y Baich’, yn gwarantu y bydd cwnselydd yn cysylltu â’r rhai sy’n ffonio o fewn 48 awr ac yn cael eu gweld o fewn wythnos. Rydym yn cynnig cwnsela allgymorth (ar y fferm) ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb mewn lleoliad oddi ar y fferm.

Mae gennym gwnselwyr Cymraeg a Saesneg eu hiaith ar gael i chi.

 

Pam Dewis Cwnsela ar gyfer Galar a Phrofedigaeth

Mae gennym dros 30 o wirfoddolwyr Samariaid hyfforddedig ledled Cymru sy’n ateb galwadau a negeseuon testun i’r llinell Rhannwch Y Baich a gallwn ddarparu’r nifer o sesiynau gyda’n cwnselwyr proffesiynol sydd eu hangen er mwyn i unigolion gael budd llawn o’n gwasanaeth. Mae llawer o bobl yn cwestiynu pam y byddai siarad â rhywun yn helpu, ond dyma rai o’r rhesymau y gall cwnsela eich helpu:

  • Rhowch offer y gallwch eu defnyddio ar unwaith
  • Datrys problemau cyfathrebu ynghylch profedigaeth
  • Newid credoau cyfyngu
  • Teimlo’n obeithiol am y dyfodol a rheoli newid mewn hunaniaeth
  • Delio â strategaethau ymdopi afiach
  • Cael mewnwelediad i batrymau a dealltwriaeth ddyfnach o’ch galar
  • Dysgwch sgiliau cyfathrebu effeithiol
  • Gwnewch y newidiadau angenrheidiol yn eich bywyd

Bydd ein cynghorwyr yn eich gweld mewn tref leol, yn eich cartref eich hun neu ar y fferm, drwy apwyntiad ffôn neu drwy alwad fideo. Mae gennym gynghorwyr Cymraeg a Saesneg ledled Cymru.

Mae pob un o’n cwnselwyr wedi’u cofrestru gyda chorff proffesiynol ac wedi’u rhwymo gan gôd moeseg llym. Mae hyn yn cynnwys cyfrinachedd llym. Gallwch fod yn sicr, o’ch galwad gyntaf neu neges destun, y bydd yr hyn a drafodwch yn cael ei drin yn gyfrinachol ac na fydd unrhyw un yn eich cymuned yn gwybod gennym ni eich bod yn cyrchu ein cefnogaeth.

Ochr yn ochr â chwnsela rydym hefyd yn gallu cynnig therapïau fel EMDR, therapi cerdd a therapi symud os nad siarad yw eich peth.

Cysylltwch â ni am gymorth galar a phrofedigaeth heddiw

Nid wyt ti ar ben dy hun