Nid eich cyrchfan olaf chi yw eich sefyllfa bresennol

Cael Help

Rydyn ni yma i wrando a helpu, nid i farnu.

Rhannwch Y Baich i siarad0800 587 4262 neu anfonwch neges destun 07860 048799 (nid yw’r llinell destun yn cymryd galwadau)

Mae’n gwbl gyfrinachol

Rhoi Cymorth

Mae amaethyddiaeth yn cario un o’r cyfraddau hunanladdiad uchaf a gydag iechyd meddwl mewn amaethyddiaeth yn broblem mor fawr ar draws cymdeithas, nod y sefydliad yw chwalu’r stigma sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl a darparu gwasanaethau cymorth i’r rheini mewn cymunedau gwledig.

Mae ffermio’n yrfa ragorol a gall ddod â buddiannau enfawr i’r rhai sy’n gweithio yn y sector. Fodd bynnag, mae’n yrfa sy’n dod gyda phwysau, unigedd a galw enfawr bob dydd

Yn Sefydliad DPJ, gallwn roi cymorth rhagweithiol i ffermwyr a phobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig anghysbell.

Siarad â Ni

Ffoniwch ein llinell gymorth 24 awr i siarad ag un o’n gwirfoddolwyr a all fod yno i wrando neu a all drefnu i chi siarad gyda chwnselydd neu os nad ydych chi’n hoff o siarad ar y ffôn yna anfonwch neges destun atom ni a gallwn sgwrsio â chi drwy neges destun neu eich ffonio’n ôl.  Mae ein gwasanaeth yn hollol gyfrinachol.

Weithiau mae’n haws siarad â dieithryn nag â pherthnasau neu ffrindiau. Yn ystod therapi siarad, mae cwnselydd neu therapydd hyfforddedig yn gwrando arnoch chi ac yn eich helpu i ddod o hyd i’ch atebion eich hun i broblemau, heb eich barnu. Bydd y therapydd yn rhoi amser i chi siarad, crio, gweiddi neu feddwl.

Mae’n gyfle i edrych ar eich problemau mewn ffordd wahanol gyda rhywun a fydd yn eich parchu chi a’ch barn.

Rhannwch Y Baich

Mae ein gwasanaeth cyfeirio at gwnsela 24/7 yn benodol ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn amaethyddiaeth, ‘Rhannu’r Llwyth’, yn sicrhau y bydd cwnselydd yn cysylltu â’r rhai sy’n galw, o fewn 48 awr ac yn eu gweld o fewn wythnos. Rydym yn cynnig cwnsela allgymorth (ar y fferm) ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb mewn lleoliad oddi ar y fferm.

Mae gennym gwnselwyr Cymraeg a Saesneg eu hiaith ar gael i chi.

Ar ôl ei lansio yn Sir Benfro ym mis Ionawr 2018, gan gefnogi dros 40 o ffermwyr, lansiwyd y gwasanaeth cwnsela sy’n cefnogi iechyd meddwl mewn amaethyddiaeth yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Phowys, gan symud ymlaen i Gymru gyfan ym mis Awst 2019, yn dilyn chwistrelliad o £40,000 gan Lywodraeth Cymru.

Yn y 6 blynedd ers sefydlu’r gwasanaeth, rydym wedi galluogi dros 1,000 o bobl ar draws Cymru gyfan i gael mynediad at gwnsela.

Pam Dewis Cwnsela

Mae gennym dros 30 o wirfoddolwyr hyfforddedig y Samariaid ledled Cymru sy’n ateb galwadau a negeseuon testun i’r llinell Rhannu’r Llwyth. Gallwn ddarparu cymaint o sesiynau gyda’n cwnselwyr proffesiynol ag sydd eu hangen er mwyn i unigolion gael y budd llawn o’n gwasanaeth. Mae llawer o bobl yn cwestiynu pam y byddai siarad â rhywun yn helpu, ond dyma rai o’r rhesymau y gall cwnsela eich helpu:

 • Rhowch offer y gallwch eu defnyddio
 • Gwella hunanhyder
 • Datrys problemau cyfathrebu
 • Newid credoau sy’n cyfyngu arnoch chi
 • Adeiladu hunan-barch
 • Rhyddhad rhag iselder, gorbryder, caethiwed, unigrwydd, galar
 • Teimlo’n obeithiol am y dyfodol a rheoli trawsnewidiadau bywyd
 • Delio â ffactorau emosiynol sy’n creu’r angen i yfed, gwylltio, neu ddefnyddio sylweddau
 • Cael mewnwelediad i batrymau a dealltwriaeth ddyfnach ohonoch chi’ch hun
 • Dysgwch sgiliau cyfathrebu effeithiol
 • Gwnewch y newidiadau angenrheidiol yn eich bywyd

Bydd ein cwnseler yn eich gweld mewn tref leol, yn eich cartref eich hun neu ar y fferm, drwy apwyntiad ffôn neu drwy alwad fideo. Mae gennym gwnseler Cymraeg a Saesneg ledled Cymru.

Mae pob un o’n cwnselwyr wedi’u cofrestru gyda chorff proffesiynol ac wedi’u rhwymo gan god moeseg llym. Mae hyn yn cynnwys cyfrinachedd llawn. Gallwch fod yn sicr, o’ch galwad gyntaf neu neges destun, y bydd yr hyn y byddwch yn ei drafod yn cael ei drin yn gyfrinachol ac na fydd unrhyw un yn eich cymuned yn gwybod gennym ni eich bod yn cyrchu ein cefnogaeth.

Beth i’w ddisgwyl wrth ffonio’r Llinell gymorth Rhannwch Y Baich:

Helpu codi ymwybyddiaeth

Heddiw yw'r cyfle i adeiladu'r dyfodol rydych chi ei eisiau